09 MARCH 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MYCORENA AB (publ)
NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MYCORENA AB (publ)

Aktieägarna i MYCORENA AB (publ), org.nr 559124-3695, kallas härmed till extra bolagsstämma, den 24 mars 2023 klockan 10:00 att avhållas på Gamlestadsvägen 2 B27, 415 11 Göteborg.
The shareholders in MYCORENA AB (publ), reg. no. 559124-3695, are hereby given notice to attend the
extraordinary general meeting, at 10:00 AM on 24 March 2023 to be held at Gamlestadsvägen 2 B27, 415 11
Gothenburg.


ANMÄLAN
NOTICE


Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska anmäla detta senast den 17 mars 2023.
Anmälan görs via e-post till investment@mycorena.com och ska omfatta namn,
personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.
Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must notify no later than 17 March 2023.
Notification is to be made by email to investment@mycorena.com and must include name, personal ID
number/registration number, address and telephone number.


RÄTT ATT DELTA
RIGHT TO PARTICIPATE


Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 20 mars 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att
vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen
16 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar
registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att
förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i
sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 mars 2023 kommer att
beaktas vid framställningen av aktieboken.
The right to participate in the meeting belongs to registered owners who are entered in the share register
maintained by Euroclear Sweden AB on 20 March 2023. Shareholders who have had their shares registered in
the name of a trustee must, to participate in the meeting, through the trustee register the shares in the
shareholder's name, so that the shareholder is registered in the share register maintained by Euroclear Sweden
AB on the record date on 16 March 2023. Such registration may be temporary (so-called voting rights
registration). Shareholders who wish to register the shares in their own name must, in accordance with the
respective trustee routines, request that the trustee perform such voting rights registration. Voting rights
registration which has been requested by shareholders in such time that the registration has been made by the
trustee no later than 20 March 2023, will be taken into account when preparing the share register.


Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att få delta i stämman ombesörja att
aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear Sweden AB senast den 16 mars 2023, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum. Sådan ägarregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 20 mars 2023 beaktas
vid framställningen av aktieboken. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar
banks aktieägardepå.
Shareholders who have had their shares registered in the name of a trustee must, to participate in the meeting,
arrange for the shares to be registered with Euroclear Sweden AB no later than 16 March 2023, which means
that shareholders who wish such re-registration must notify the trustee of this in good time before the said
date. Such owner registration made by the trustee no later than 20 March 2023 is considered in the preparation
of the share register. Please note that the procedure also applies to shareholders who use bank shareholder
custody.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakt får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har
angivits i fullmakten. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person ska bestyrkt kopia av ett, inte äldre
än ett (1) år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakt samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven
postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman.
Shareholders represented by proxy shall issue a dated power of attorney for the proxy. A power of attorney may
not be more than one (1) year old unless a longer validation time is specified in a power of attorney (but not
longer than five (5) years old). If a power of attorney is issued for a legal entity, a certified copy of a certificate
of registration of the legal entity, not older than one (1) year old, must be attached. A copy of the power of
attorney and any registration certificate shall be submitted to the company at the above address well in
advance of the general meeting. The original power of attorney must be brought to the general meeting.


För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn
som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
For information on how personal data is processed in connection with the meeting, see the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-
bolagsstammor-engelska.pdf.

HANDLINGAR TILL BOLAGSSTÄMMAN
DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING


Handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut att förelägga
stämman finns tillgängliga hos bolaget från och med 10 mars 2023 och kommer skickas per e-post
eller post till aktieägare som så begär.
Documents in accordance with the Companies Act and the board of directors' complete proposal for a resolution to submit to the meeting are available at the company from 10 March 2023 and will be sent by e-
mail or post to shareholders who so request.

UPPLYSNINGARPÅ BOLAGSSTÄMMAN
DISCLOSURES AT THE GENERAL MEETING


Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid
bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Shareholders are informed of their right under Chapter 7, Section 32 of the Companies Act (2005:551) to
request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about
circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
AGENDA PROPOSAL


1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman for the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of voting register
3. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to attest the minutes
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination whether the meeting has been duly summoned
5. Godkännande av dagordning
Approval of the meeting agenda
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Presentation of documents referred to in Chapter 13, section 6 of the Companies Act
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Resolution on the approval of the board of directors’ resolution on a directed equity issue
8. Avslutande av stämman
Closing of the meeting

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

THE BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSED RESOLUTION

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Section 7 – Resolution on the approval of the board of director’s resolution on a directed equity issue

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 24 februari 2023 om riktad nyemission om högst 526 482 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 210 592,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board of directors’ resolution from the 24 February 2023 on a directed equity issue of a maximum of 526,482 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 210,592.8. The new share issue shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som anges i Bilaga A. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa ytterligare rörelsekapital för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som bolaget står inför och därigenom skapa utrymme för styrelsen att vidareutveckla bolagets positionerings- och tillväxtstrategi.

  The right to subscribe for the new shares shall vest in accordance with Appendix A. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is to raise additional working capital in a time- and cost- effective manner in order to take advantage of the opportunities and challenges that the company faces and thereby create space for the board to further develop the company's positioning and growth strategy.

 2. Tilldelning av aktier är villkorad av att teckningsberättigad person eller bolag senast inom fem arbetsdagar från det att teckningstiden löpt ut undertecknar av bolaget tillhandahållet aktieägaravtal.
  Allotment of shares are conditional upon that the person or entity entitled to subscribe for shares enters into a shareholders’ agreement provided by the company within five business days from the end of the subscription period.

 3. För varje tecknad aktie ska erläggas 379,88 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, vilket fastställts genom ett book building-förfarande.
  A subscription price of SEK 379.88 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price is the market value of the share, which has been determined through a book building procedure.

 4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

  The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

 5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 mars 2023. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 22 mars 2023.
  Subscription for the newly-issued shares shall take place no later than on 15 March 2023. Payment for the shares subscribed for shall be made no later than on 22 March 2023.

 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

  The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

 7. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget.
  The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that falls closest after the new shares have been entered in the company's share register maintained by Euroclear Sweden AB.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Förslaget omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
The proposal is subject to the provisions of Chapter 16. the Swedish Companies Act. A valid resolution therefore requires that this proposal be supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

                 _________________________

Göteborg, februari 2023

Gothenburg, February 2023

Styrelsen

The board of directors

cookies cookies1
cookies

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.